Archivo del Autor: admin

Un Pla d’igualtat per a l’ORGT

Fins a mitjans de 2016 estarem treballant a l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona (ORGT) per la elaboració del Pla d’Igualtat.

Durant aquest darrer trimestre de l’any hem estat preparant la metodologia i tot just acabem de convocar els dos òrgans de participació que aniran fent el seguiment del pla durant tot el procés d’elaboració: la comissió d’igualtat i el comitè directiu.

igualdad-d-e-oportunidades1El primer trimestre de 2016 el dedicarem a fer un diagnòstic d’igualtat a l’organisme, que endagarem a partir de l’anàlisi de dades quantitatives i qualitatives (explotació de dades de la plantilla, anàlisi de documents interns i externs, entrevistes en profunditat amb interlocutors clau, entrevistes estructurades amb diferents persones de l’organisme i enquesta a tota la plantilla de l’Organisme). L’anàlisi i explotació de tota aquesta informació ens permetrà identificar els punts de millora, des del punt de vista de la igualtat, i elaborar un Pla amb accions a curt, mig i llarg termini. La participació de tot el personal i l’anàlisi en clau de millora seran els principals eixos que ens guiaràn al llarg de tot aquest procés.

 

L’Observatori de la Xarxa de Serveis Socials d’Atenció Domiciliària

L’Observatori de la Xarxa Local SAD és fruit de la la cooperació tècnica i econòmica entre l’Àrea de Benestar Social de la Diputació de Barcelona i els ajuntaments adherits, i ha demostrat ser una eina útil per la gestió i la millora dels serveis d’atenció domiciliària en molts ens locals.

Des de 2007 l’Observatori recull dades estadístiques dels serveis socials d’atenció domiciliària  i realitza una anàlisi comparativa i evolutiva d’aquests serveis a la província de Barcelona. Fruit d’aquestes dades s’elaboren informes anuals sobre la cobertura i les prestacions d’aquest servei.

Enguany, Xarxa Consultors s’ocuparà de realitzar l’assistència tècnica i metodològica per a la gestió i explotació de dades de l’Observatori de la xarxa local de serveis socials d’atenció domiciliària. Una assistència tècnica que es concreta en el seguiment i control de les dades quantitatives i qualitatives proporcionades pels ens locals, en resposta al qüestionari enviat des de la Diputació de Barcelona, i el seu posterior anàlisi i explotació.

capcalera_sad_780x260

Xarxa Consultors inaugura despatx

Aquest any ha tocat renovacio de despatx. S’han acabat les taules fixes i els espais immutables. En Guim Costa Calsamiglia ens ha ajudat a dissenyar un nou espai, amb una gran taula, de punta a punta de la sala, i un parell de taules encarades.

2015-12-16 18.09.42

Amb una intervenció mínima, aprofitant al màxim el que teniem i pensant l’espai d’una manera diferent, hem aconseguit un canvi radical en la nostra zona de treball.

Les calaixeres – marcades amb imans de colors – contenen les “propietats irrenunciables” de cada habitant de l’espai. A partir d’aquí, qualsevol lloc es bo. Simplement es tracta d’arrossegar la  calaixera a un lloc lliure, engegar el portàtil i posar-se a treballar.

2015-12-16 18.09.59

I, evidentment, mantenim les zones comuns de l’espai Girona U per fer un cafetó, una reunió improvisada a la Galeria o llegir tranquilament al sofà de l’entrada…

 

Acompanyant a l’equip d’atenció a la dependència de l’Ajuntament de Badalona a millorar els seus processos de treball

Per encàrrec de l’àrea d’Atenció a les Persones de la Diputació de Barcelona, des de començament d’octubre treballem amb l’equip d’atenció a la dependència de l‘Ajuntament de Badalona per ajudar a millorar els seus processos de treball i aconseguir una organització més eficient i, en definitiva, poder oferir un millor servei.

Rambla

Després d’una primera fase breu de diagnòstic i identificació de les principals necessitats de l’àrea, ens hem posat a treballar en la definició dels processos interns. Primer, treballant amb tot l’equip per definir el mapa de processos de l’atenció a la dependència. Després, en petits grups, treballem en profunditat cada un dels processos.

Ens reunirem de manera periòdica fins a mitjans de gener, i mentre un grup treballarà en detall la recepció i l’acollida dels usuaris i les eines per fer un bon diagnòstic, l’altre grup es centrarà en definir el procés d’elaboració del PIA (Pla Individual d’Atenció) i establir criteris que permetin sistematitzar i millorar el seguiment dels usuaris en situació de dependència.

Al final del treball posarem en comú la feina feta i identificarem un o més projectes que es puguin implementar de manera immediata per posar-lo en pràctica seguint els quatra passos de la millora continua (planificar, fer, verificar, actuar).

 

Nou projecte amb el Consorci del Moianès per millorar l’eficàcia del servei

Des de fa unes setmanes estem treballant amb l’equip tècnic del SOM (Servei d’Ocupació del Moianès) per analitzar els processos de treball i identificar potencials àrees de millora.

Sota el lema: “escrivim el que fem per fer el que hem escrit“, estem analitzant els processos del servei i les diferents accions que es realitzen per donar servei als seus usuaris i definint les activitats que s’han de realitzar, en cada cas, per oferir un servei que sigui al mateix temps òptim i eficaç.

2015-05-12 14.01.34

Començant per l’arribada d’usuaris al servei, analitzem les accions que es realitzen i examinem què es fa, com es fa, qui intervé, quines eines i quins documents es necessiten.

2015-05-28 13.25.07

Aquest procés ens permet identificar allò que no funciona i consensuar, entre tot l’equip tècnic, noves maneres de fer la feina. En alguns casos, és possible prendre decisions que impliquin una nova manera de fer més efectiva, bé des del punt de vista del servei que es proporciona al usuari, be des del punt de vista de la organització interna i de la eficàcia del servei. En altres casos, sorgeixen aspectes que requereixen una anàlisi més en profunditat. Aquestes millores es recullen en un llistat que, un cop definits els processos, es prioritzen en funció d’urgència i necessitat, i es programen les accions necessàries per dur-los a terme.

En finalitzar el projecte, l’equip del SOM disposarà d’un manual complert amb tots els seus procediments que els permetran “fer allò que han escrit” i un llistat de nous projectes de millora a implementar.

Convocades subvencions públiques destinades a la petita i mitjana empresa i altres entitats per a l’elaboració i implantació de plans d’igualtat

Les subvencions estan adreçades a:

  • Empreses entre 30 i 250 persones treballadores
  • Que per primera vegada elaborin un pla d’igualtat

El termini per realitzar les activitats subvencionades és fins al 31 d’agost de 2016.

La subvenció té un import màxim de 10.000 € i permet finançar les següents despeses:

  • Import corresponent al cost derivat de la elaboració del diagnòstic de la situació de l’entitat en relació amb la igualtat d’oportunitats entre dones i homes
  • Despeses derivades de la elaboració del pla d’igualtat
  • Despeses derivades de la implantació de la primera fase d’aplicació de les mesures definides al pla d’igualtat, com ara campanyes de sensiblització, accions de formació i noves contractacions relacionades amb el pla d’igualtat

El termini per presentar sol.licituds per a aquesta subvenció finalitza el dia 11 de maig de 2015.

Des de Xarxa Consultors donem suport a les organitzacions en la realització dels seus Plans d’Igualtat.

Més informació

Es presenta l’estudi de Xarxa consultors al I Congrés de Mercats de venda no sedentària

En Xavier Torrens ha presentat els resultats de l’estudi sobre les necessitats dels mercats de venda no sedentària elaborat per Xarxa Consultors l’any passat.

L’acte s’ha celebrat a la Bonnemaison, i hi han participat més de 200 persones. Sempre és un plaer presenciar el final d’un estudi i, sobre tot, poder veure les cares d’assentiment del públic durant la presentació del diagnòstic, i els murmuris d’aprovació a algunes de les proposte presentades. Tan de bo poguem veure com es fan realitat aquestes propostes i contribuim, amb el nostre granet de sorra, a mantenir aquests mercats, tan arrelats a la nostra cultura i tan representatitus d’un determinat mode de vida que no voldriem perdre.

2015-04-13 10.14.09

2015-04-13 10.15.50

2015-04-13 10.23.49

2015-04-13 10.24.00

2015-04-13 10.37.31

 

REAL DECRETO-LEY 4/2015, de 22 de marzo, PARA LA REFORMA URGENTE DEL SISTEMA DE FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO EN EL ÁMBITO LABORAL

ftfe

El pasado 22 de marzo se publicó en el BOE el real decreto par la reforma urgente del sistema de formación profesional para el empleo. Este real decreto marca la pauta normativa que se deberá cumplir a partir de ahora en la formación profesional. Este Real decreto incluye las distintas iniciativas de formación profesional para el empleo (Artículo 9) que detallamos a continuación:

a)     La formación programada por las empresas, para sus trabajadores.

b)    La oferta formativa de las administraciones competentes para trabajadores ocupados

c)     La oferta formativa de las administraciones competentes para trabajadores desempleados

d)    Otras iniciativas de formación profesional para el empleo relativas a los permisos individuales de formación, la formación en alternancia con el empleo, la formación de los empleados públicos…

En este documento vamos a comentar los cambios que este modelo supone respecto al anterior, en lo que se refiere al apartado a) de formación programada por las empresas para sus trabajadores

1.    Se mantiene el modelo de bonificaciones a la formación continua para empresas

TODAS las empresas que cotizan en formación profesional, independientemente de su tamaño, van a seguir contando con un crédito formativo para la formación de sus trabajadores en aquellas acciones formativas que sean adecuadas a sus necesidades formativas reales, inmediatas y específicas de éstas y de sus trabajadores. Este crédito se utilizará para minorar los costes incurridos en la formación de sus trabajadores mediante bonificaciones en las cotizaciones a la Seguridad Social, que no tendrán carácter subvencional.

2.    Se introducen cambios en la gestión del crédito de los grupos de empresa

Otro cambio importante lo introduce el artículo 10.4 al hablar del crédito del grupo de empresas:”En caso de pertenecer a un grupo de empresas, cada empresa podrá disponer del importe del crédito que corresponda al grupo, conforme a lo establecido en el párrafo anterior, con el límite del 100 por cien de lo cotizado por cada una de ellas en concepto de formación profesional.”

Para tener más información sobre este cambio tendremos que esperar a los desarrollos futuros de la ley ya sea mediante Órdenes Ministeriales u otras regulaciones, pero esperamos que se concrete en un modelo de gestión para los grupos de empresa parecido al sistema antiguo, en el que una empresa del grupo asumirá todo el crédito del mismo y gestionará la formación para todos los trabajadores del grupo. De todos modos este cambio será de aplicación a partir del 1 de enero de 2016.

3.    ¿Cómo se gestiona esa formación?

En este sentido, el presente borrador establece dos modelos de gestión diferentes, recogidos en el artículo 13:

-Autogestión: Las empresas pueden organizar su propia formación. Además, en el caso de los “Grupos de Empresas”, cualquiera de las empresas del grupo podrá organizar la formación de los trabajadores del grupo por sí misma.

-Gestión externalizada: Las empresas podrán encomendarse a organizaciones empresariales o sindicales, a estructuras paritarias constituidas en el ámbito de la negociación colectiva o a otras entidades externas, incluidas las entidades de formación acreditadas y/o inscritas.

Por tanto, no desaparece la figura de Entidad Organizadora. Las empresas podrán seguir optando por contratar los servicios de profesionales que dominen la normativa y sepan gestionar con rigurosidad la formación de sus empleados.

Entendemos que las empresas y grupos de empresas  con las que colaboramos pertenecen al grupo de empresas que se “Autogestionan”, siguiendo la normativa de este real decreto, y que nuestra tarea de apoyo a las mismas seguirá pudiéndose realizarse. Hacemos esta aclaración porqué la mayoría de empresas del sector que dan soporte a empresas en la gestión de las bonificaciones actúan también de Entidades Organizadoras y hemos visto por las reacciones que van apareciendo que hay mucha confusión respecto al tema.

4.    Cambios en los porcentajes de gestión bonificables.

Un cambio novedoso e importante que se produce en este contexto radica en el hecho de la modificación de los costes de gestión. Estos costes no podrán superar el 10% del total del coste de la formación (hasta ahora el coste de gestión podía suponer un máximo del 20% del coste de la formación).

En el caso de contratar a una Entidad Organizadora, encargada de gestionar toda la formación de la empresa (no las bonificaciones) las empresas se podrá bonificar, en concepto de costes de organización, un máximo del 10% de los costes totales de la acción formativa (subiendo este porcentaje al 15%, en el caso de las empresas de 6 a 9 trabajadores, y al 20%, en el caso de las empresas de 1 a 5 trabajadores). Se entiende, según detalla la nueva normativa que este coste es independiente del 10% de costes de gestión aplicables a partir de ahora.

5.    ¿Cómo deben ser las acciones formativas? y ¿En qué modalidades se pueden impartir?

Como comentábamos anteriormente, las acciones formativas que se desarrollen bajo la iniciativa de Formación Programada por las Empresas, deben ser adecuadas a sus necesidades formativas reales, inmediatas y específicas, tanto de éstas, como de sus trabajadores. El decreto no detalla más en que consiste esta adecuación ni si el nuevo sistema de gestión requerirá dar información al respecto a las empresas. Por lo tanto tendremos que esperar al desarrollo de la normativa para conocer los pormenores de su aplicación

Una novedad importante es que estas acciones formativas van a pasar de tener una duración mínima de 6 horas que poseen en el modelo vigente hasta ahora (4 horas en ciertos módulos transversales), a una duración mímina de 1 hora, con la idea de flexibilizar al máximo las necesidades formativas de las empresas. Esta novedad tiene su entrada en vigor en las acciones formativas de las empresas cuyo inicio se comunique a partir de la publicación de este Real Decreto-Ley.

Obviamente, no podrán considerarse como acciones formativas las actividades de índole informativa o divulgativa cuyo objeto no sea el desarrollo de un proceso de formación.

En cuanto a las modalidades formativas, como ya venía anunciándose en los anteriores borradores, el artículo 15 establece que “la formación profesional para el empleo podrá impartirse de forma presencial, mediante teleformación, o bien de forma mixta, mediante la combinación de las dos modalidades anteriores.”. Por lo tanto ,definitivamente desaparece la formación a distancia tradicional. La entrada en vigor de esta desaparición no será hasta el 1 de enero de 2016.

6.    Cofinanciación y Módulos económicos.

Otro cambio que afecta a la formación en las empresas es la obligación de participar con fondos propios en la formación de sus trabajadores, independientemente de su tamaño, cosa que en la actual situación no es así, ya que las empresas de 1 a 9 trabajadores estaban exentas de la obligación de cofinanciación privada. Estas micropymes deben asegurar un mínimo de un 5% de aportación privada a la hora de bonificarse la formación que reciben para sus trabajadores. Para el cálculo de la cofinanciación, seguirá pudiéndose contabilizar el coste de la formación de los trabajadores dentro del horario laboral.

En cuanto a los módulos económicos, este decreto, nos marca un cambio importante en la determinación de los módulos económicos, es decir, del “coste por participante y hora de formación que podrá ser objeto de financiación”, al establecer su regulación a través de una Orden Ministerial específica en la que se fijarán dichos módulos económicos de forma independiente, atendiendo a los siguientes parámetros:

- La modalidad de impartición (presencial o teleformación).

- La especialidad formativa incluida en el Catálogo de Especialidades formativas, según los precios de mercado, su singularidad, especialización y características técnicas.

Estos módulos serán objeto de actualización periódica, estableciéndose unos módulos económicos máximos que regirán a aquellas especialidades no clasificadas.

Por el momento no tenemos ninguna información respecto a los valores que se les dará a estos módulos, pero el real decreto aclara que los módulos económicos vigentes se aplicaran por igual a todas las empresas, cualquiera que sea su tamaño. Por lo que interpretamos que desaparece la bonificación del 5% o del 10% que se daba hasta ahora a las empresas de menor tamaño.

7.    Desaparece el crédito mínimo de 420 € para las  micropymes

En este Real Decreto-Ley se establece que aunque sí que existirá un crédito mínimo para las pequeñas empresas, éste estará en concordancia con el número de empleados que posea, no estableciéndose una cantidad fija mínima.

Obviamente, este apartado es de aplicación a partir del 1 de enero de 2016, y habrá que esperar al desarrollo de la normativa para conocer los importes que se concretaran.

8.    Otros cambios anunciados pero no detalladors

Informacón a la RLT: Este real decreto especifica que la programación de la formación en las empresas deberá realizarse respetando el derecho de información y consulta de la representación legal de los trabajadores, a quien se deberá solicitar informe de forma preceptiva, que será compatible con la agilidad en el inicio y desarrollo de las acciones formativas. Por lo tanto habrá que esperar al desarrollo posterior de la normativa para conocer en detalle el proceso de información y consulta mencionado.

9.    Régimen Sancionador.

Hasta la fecha, las empresas beneficiarias de la bonificación han sido las únicas responsables de cualquier incidencia que se pudiera haber detectado durante los procesos de seguimiento y conciliación de crédito, siendo solo ellas las que tenían que devolver unilateralmente el crédito dispuesto; independientemente de quién hubiera cometido el error: la Entidad Organizadora en la gestión, la Entidad Impartidora en la ejecución, la Asesoría o del Departamento Laboral en la aplicación de las bonificaciones, o las mismas empresa beneficiarias en la contabilización y pago, este Real Decreto-Ley estable un severo régimen sancionador, en el que se establecen responsabilidades solidarias entre las empresas beneficiarias, las entidades organizadoras y las empresas de formación y a la creación de la Unidad especial de Inspección que se va a establecer dentro de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.