Archivo de la categoría: Tercer sector

Oferim a les organtizacions del tercer sector assessorament expert en l’àmbit de la consultoria estratègica, de recursos humans i de formació. Fem projectes a mida, que s’adapten a les característiques i necessitats de cada organització

Workshop al market place impulsat per la federació catalana del voluntariat social

El dia 20 d’octubre se celebra el Market Place 2014, coincidint amb la nominació de Barcelona com a Capital Europea del Voluntariat. Aquest esdeveniment forma part dels actes commemoratius del Tricentenari i està organitzat per la Federació Catalana de Voluntariat Social (voluntaris.cat). Té com a objectiu principal facilitar un espai on voluntaris, entitats i empreses amb Responsabilitat Social comparteixin les seves experiències i busquin punts de trobada per a col·laborar.

Entre els diferents actes celebrats, es porta a terme un taller participatiu, dinamitat pel Xavier Peralta Maniviesa, de Xarxa Consultors, centrat en les relacions existents entre empresa i entitats del Tercer Sector, concretament en la millora de la comunicació amb els interlocutors de les organitzacions. De forma pràctica i dinàmica, es tracta que els participants prenguin consciència sobre els principals aspectes a tenir en compte a l’hora d’establir contacte i cercar complicitats amb empreses i institucions.

 

LinkedInTwitterFacebookGoogle+EvernoteCompartir

Presentació del projecte de detecció de les necessitats formatives de l’associacionisme cultural català. Propostes per a l’elaboració d’un pla de formació del sector

El dia 25 de setembre es van presentar al Palau Marc de la Rambla de Santa Mònica les principals conclusions de l’estudi realitzat en l’associacionisme cultural a Catalunya, en relació a les necessitats formatives de les federacions del sector.

Amb la presentació inicial del Sr. Lluís Puig i Gordi, Director General de Cultura Popular, Associacionisme i Acció Culturals de la Generalitat de Catalunya i la presència d’un bon nombre de les entitats participants en l’estudi, es van posar les bases per a l’elaboració d’un pla de formació sectorial.

El Xavier Peralta, de Xarxa Consultors i el Fabian Mohedano, consultor expert en el sector, van ser els encarregats de portar a terme el projecte, presentant els resultats del mateix, així com les possibles línies d’actuació futures a impulsar.

El projecte va consistir en un diagnòstic inicial amb pràcticament la totalitat de federacions (unes 30, aproximadament), amb una validació prèvia de les variables d’anàlisi per part d’experts reconeguts en la matèria. Fruit de la diagnosi realitzada en aspectes clau com la gestió i la estratègia formativa, l’organització interna, la tècnica o la qualitat democràtica, entre moltes d’altres, es van extreure 65 conclusions clau sobre la situació actual de les entitats, així com les línies estratègiques bàsiques a seguir per a l’elaboració d’un pla de formació transversal per a tot el sector.

 

 

Presentació del projecte temps+social dins el marc de la setmana dels horaris impulsada per la iniciativa reforma horària

El dia 21 de setembre es va presentar a la seu de la Fundació Ared el projecte TEMPS+SOCIAL, en la cloenda de la setmana dels horaris impulsada per la Iniciativa per a la Reforma Horària, liderada pel Fabian Mohedano.

setmana horaris

El projecte, finançat i promogut pel Departament de Benestar Social i Família, ha portat a terme l’estudi de tres entitats de l’associacionisme i el tercer sector social (Esplai la Florida, Fundació ARED i Federació Catalana del Voluntariat Social) per extrapolar les conclusions i les possibles intervencions a tot el sector.

Amb la presentació inicial del Sr. Ramon Terrassa, Director General d’Acció Cívica i Comunitària del Departament de Benestar Social i Família del Govern de la Generalitat de Catalunya i el tancament de la Sra. Dolors Gordi, Secretària de Família del Departament, el Dr. Jordi Ojeda, de la Universitat Politècnica de Catalunya i el Xavier Peralta, de Xarxa Consultors, van portar a terme una síntesi del projecte, amb la intervenció de les responsables de les entitats (la Merche García de l’Esplai la Florida, la Mª Elena Alfaro de la Fundació Ared i l’Eulàlia Mas de la Federació Catalana del Voluntariat Social).

El projecte va consistir en un diagnòstic exhaustiu de la gestió del temps i dels horaris a les entitats, així com una intervenció posterior a nivell Macro (sensibilització sobre la necessitat de racionalitzar els horaris en el sector), Meso (implantació d’una eina informàtica per a la gestió dels horaris) i Micro (implementació de millores puntuals en el funcionament dels equips de treball de les entitats).

Com a resultat de l’estudi, es proposen fins a 50 conclusions i 25 propostes de millora de la gestió horària i del temps per al Tercer Sector social a Catalunya.

 

 

Guia per al professorat de l’associacionisme

Xarxa Consultors ha participat activament en l’elaboració d’una guia per al professorat de l’associacionisme democràtic i progressista a Catalunya.

El projecte ha estat impulsat per l’Escola Lliure el Sol, entitat clau de l’estratègia formativa i de creixement del Moviment Laic i Progressista, concebuda com un espai obert a la creativitat, el debat i la innovació. El Manual Marta Mata ha estat anomenat així en honor a la pedagoga Marta Ángela Mata i Garriga, impulsora del moviment de renovació pedagògica al nostre país.

El Manual respon a la necessitat de concretar el Pla de formació 2011-2013 de l’Escola Lliure El Sol quant al desenvolupament d’activistes d’entitats i projectes d’educació, cultura i transformació social del Moviment Laic i Progressista. S’entén per activistes als membres de les diferents federacions d’esplais, agrupaments escoltes, casals de joves i ateneus populars. Aquest manual, com a concreció del Programa Marta Mata, ha estat dissenyat amb l’objectiu principal d’estructurar tots els seus continguts formatius, per tal d’ajudar i guiar al professorat de l’Escola Lliure El Sol en el desenvolupament de les seves funcions.

Ha estat un treball d’anàlisi on s’ha portat a terme una reflexió i compilació al voltant dels continguts existents i la manera més adient per donar-l’hi sentit. Per tant, es constitueix un marc de referència del coneixement existent a l’Escola Lliure El Sol. L’estructura i els continguts han estat validats pel Claustre de l’Escola Lliure El Sol en diferents nivells al llarg del 2011, amb l’aprovació final el 24 de novembre de 2011.

Els continguts del Manual estan dividits en mòduls, els quals es distingeixen segons les dimensions de coneixement (dimensió ideològica, dimensió estratègica, dimensió pedagògica i dimensió personal) i les etapes de desenvolupament de l’activista dins de l’associació (acollida, creixement i èxit).

La dimensió pedagògica està subdividida segons el mètode de cada federació, en funció de les associacions que la formen (esplai, agrupament escolta, casal de joves i ateneu popular), per la qual cosa en aquesta àrea existeixen dotze mòduls, a més a més dels tres mòduls comuns d’aquesta dimensió. La dimensió personal, en la seva etapa d’èxit, està dividida en una part comuna i una d’especialització, on es treballen diferents competències per a perfils concrets de responsabilitat a les associacions (responsable de comunicació i relacions, de tresoreria i administració, de secretaria, de formació i de local i material). En total, el Programa compta amb vint-i-cinc mòduls, que segueixen la mateixa estructura, independentment de l’etapa o de la dimensió a la qual pertanyen.

El contingut dels mòduls es comptabilitza per hores formatives. Una part dels continguts de la dimensió pedagògica, la que pertany al mètode de cada federació, corresponen a les hores associatives. Quant a la dimensió personal, els continguts relacionats amb l’especialització dins de l’organització corresponen amb les hores d’especialització. La resta d’hores presents al Programa són les hores formatives troncals.

En el següent quadre es detallen el número d’hores totals per a cada etapa i dimensió i també per a cada mòdul en concret.

En definitiva, els continguts i el procés formatiu contemplat tenen una fita clara d’orientació a la qualitat. Aquest manual estructura el procés formatiu de l’activista i permet establir límits clars entre les diferents etapes de desenvolupament, el que porta a plantejar-se el paper que juga un cop assoleix cadascuna d’aquestes. Aquest fet permet orientar de forma clara i intencionada els resultats que busca cada federació.

Pla estratègic de l’Ass. El Jardinet dels Gats

El projecte cercava consolidar els equips de treball, trobar aquelles habilitats dels diferents voluntaris, poder potenciar allò que se’ls dona millor a uns i altres i d’aquesta manera millorar el rendiment, l’organització i la feina de l’entitat.

Es treballa per tal de poder crear equips de treball sòlids, implicar al voluntariat actiu en tasques de responsabilitat, i poder crear una xarxa interna que pugui treballar en equip i a la vegada de manera independent.

Aquest projecte havia de permetre organitzar als membres de l’entitat i sobretot comptar en tot moment amb les opinions de l’equip. En base a aquestes es pretén elaborar el Pla de Gestió i òbviament la creació del Pla estratègic de l’entitat, que ha de ser el llibre mestre per a tenir clar “d’ on venim, qui som, quins son els nostres objectius, els nostres valors, què fem, on anem i amb què comptem”.

Es va agafar un grup mostra del voluntariat: algú que s’encarrega dels rescats, algú que s’encarrega de les adopcions, de gestions diverses, de comunicació, voluntaris més antics i més nous…

També hi ha un moment del procés que s’implica a tot l’equip de voluntariat: l’enquesta que ha de permetre definir i dibuixar les habilitats de cadascú i allò que podem potenciar. Aquest procés es més llarg i laboriós però es una peça clau per la detecció.

El projecte s’ha desenvolupat en diferents fases, sessions i reunions:

La primera sessió va servir per introduir el projecte, exposar les diferents idees, percepcions, possibilitats i presentar a l’equip de Xarxa Consultors a l’entitat. Es va presentar una imatge de El Jardinet dels Gats, amb explicacions de les tasques que es realitzen, i es varen concretar les tasques per trobar la missió del Jardinet.

Al final de la sessió es van recollir els diferents conceptes, es van introduir els conceptes claus per a l’elaboració de l’anàlisi estratègic, i es va acordar que tots els membres del jardinet reflexionarien sobre el mateix per trovar els factors interns i externs.

A partir d’aquest treball, la consultora va preparar un document marc unificant l’anàlisi estratègic per tal de treballar-lo conjuntament amb totes les persones dels diferents equips de treball durant la segona sessió i poder fer un diagnòstic del Jardinet.

Es va a tornar a repartir feina per fer de forma individual per que tots els membres del Jardinet reflexionessin sobre el Diagnòstic de la organització i plantegessin objectius per a treballar en el en els propers anys.

A la tercera sessió es varen treballar conjuntament aquests objectius i es va dissenyar un pla d’acció per als pròxims anys, llistat objectius, prioritzant-los i definint indicadors de seguiment dels mateixos.

Al mateix temps es va dissenyar el qüestionari per recollir la opinió de tot l’equip de voluntaris del Jardinet.

Aquesta enquesta es va passar a tots els voluntaris, i els resultats de la mateixa s’han inclòs en la llista de propostes d’accions a dur a terme per tal d’assolir els objectius del Pla Estratègic.

A partir d’aquest moment es constituirà un grup de treball per a definir i consensuar les accions a emprendre per a cadascun dels Objectius estratègics definits.

Aquests grups de treball estaran integrats per tots els membres del Jardinet dels Gats que ho vulguin (tant membres del grup de gestió com voluntaris).

Cadascun d’aquets grups haurà de consensuar les accions a emprendre en el seu àmbit, i definit el pla d’acció i indicadors de seguiment. Aquests grups també planificaran i es responsabilitzaran de dur a terme el seguiment i preparar un petit informe per tal de valorar els resultats assolits al final del període.