Archivo por años: 2011

Quan la participació funciona

Portem tot un any treballant amb les entitats del tercer sector de l’Alt Empordà per constituir la Taula del Benestar Social de la comarca. Ens hem anat reunint aproximadament cada dos mesos. En total, han participat activament en el procés al voltant d’una vintena d’entitats.

Durant aquest temps les entitats s’han conegut entre elles, han compartit informació sobre qui són i què fan, han posat en comú les seves percepcions sobre la realitat social a la comarca i han definit indicadors per fer un seguiment acurat de les necessitats socials a l’Alt Empordà. Un cop assentades les bases per al coneixement mutu, s’ha treballat, a fons, en la definició del reglament de la futura Taula de Benestar Social. S’han acordat els objectius de la Taula, les seves funcions, les condicions per formar-ne part i la organització interna. S’ha discutit sobre com es prendran les decisions, cada quan es reunirà la Taula o qui s’encarregarà de convocar-la i de fer el seguiment del Pla de Treball.

Després d’un any de feina conjunta hem aconseguit constituir un grup de treball cohesionat, implicat i il·lusionat amb el projecte. Amb moltes iniciatives i ganes de treballar per millorar la inclusió social a la comarca. No ha estat fàcil. Hem passat moments de desencís i desconfiança en la utilitat de tot plegat. La sensació de “perdre el temps discutint” quan hi ha tantes coses per fer i tantes persones en situació extrema ha planejat sovint sobre les deliberacions de la Taula. Però el convenciment de que la única manera de sortir endavant és sumant esforços ha portat a les entitats a superar tots aquests obstacles.

Hores d’ara ja hem acordat els punts bàsics del que serà el reglament de la Taula. Un cop formalitzat aquest document serà aprovat i signat per totes les entitats participants en la Taula i es convocarà un acte públic de presentació per donar a conèixer la iniciativa i atreure altres entitats interessades en participar. La primera assemblea ordinària de la Taula es dedicarà a consensuar el pla de treball per 2012 i a posar en marxa iniciatives i projectes per treballar de manera conjunta en la lluita per un territori inclusiu. Iniciatives, idees i il·lusió no manquen. El repte ara és poder donar resposta a les expectatives creades. Un repte difícil però, al mateix temps, altament motivador.

LinkedInTwitterFacebookGoogle+EvernoteCompartir

Als futurs arquitectes els preocupa la perspectiva de génere

Els arquitectes d’avui en dia poden parlar, i molt, d’ecologia i medi ambient. Però això no ha estat sempre així. Des de fa uns anys, per donar resposta als nous requeriments, els arquitectes s’han vist obligats a posar-se al dia en sistemes d’estalvi energètic, materials ecològics o edificis saludables.

Recentment s’està introduint un nou concepte en els concursos públics: el de la perspectiva de gènere. És molt probable que, en el futur, aquest requeriment s’afegeixi de manera habitual i els arquitectes en sàpiguen tant d’aquest tema com d’arquitectura sostenible.

Un equip de professors (i professores!) de l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de la Universitat Rovira i Virgili va voler anticipar-se a aquesta nova necessitat treballant el concepte de la perspectiva de gènere en la seva assignatura. Però explicar què és la perspectiva de gènere i les seves implicacions no és tan fàcil. Per aquest motiu, em varen demanar si els podia ajudar i varen programar una sessió amb els seus estudiants.

Per a mi, explicar a arquitectes el concepte de perspectiva de gènere era tot un repte. Si optava per explicar la perspectiva de gènere des de la teoria sociològica probablement la sessió hauria estat un fracàs. Però intentar parlar d’arquitectura quan no en sé hauria estat encara pitjor.  Així que vaig optar per explicar, des de la meva experiència, com aplico aquest concepte en els meus projectes per, després, proposar un debat per traslladar els meus conceptes i constructes teòrics a l’arquitectura.

Per obrir el debat els vaig demanar que parlessin de les diferències entre tres tipus molt diferents de biblioteca – però no des del punt de vista del disseny arquitectònic sinó de la influència dels diferents espais en l’ús que se’n fa d’ells i en les relacions que s’estableixen entre les persones.

Arrel d’aquest debat es va poder parlar de moltes altres àmbits en els què l’arquitectura té una clara incidència en la vida social, i varen sortir reflexions interessants sobre el paper de l’arquitectura en la construcció de relacions socials.

He de dir que, per mi, va ser una experiència molt gratificant i molt enriquidora. Vaig sortir de la Universitat amb la sensació no només d’haver pogut ensenyar alguna cosa sinó, sobre tot, d’haver-ne aprés moltes altres per la meva part.

Tant de bo experiències com aquesta es repeteixin, i poc a poc ens anem acostumant al treball conjunt i interdisciplinari entre diferents professions. Estic segura que tots hi sortiríem guanyant.

Subvencions per la millora de la gestió municipal

El Departament de Governació i Relacions Institucionals ha obert una convocatòria adreçada als municipis per que realitzin actuacions adreçades a la millora en l’eficiència de la seva gestió i optimització dels seus recursos.

Des de Xarxa Consultors oferim als municipis l’elaboració d’un pla de millora per a la optimització de recursos humans i materials, que impliqui a tota la corporació en la identificació de mesures en tres grans àmbits: espai físic, temps de treball i recursos materials.

Podeu trobar més informació sobre la proposta de Xarxa Consultors clicant aqui.

Amb aquesta subvenció el Departament de Governació pretén ajudar als municipis a gestionar els seus recursos de manera més eficient.

Les subvencions són per la contractació externa d’estudis i actuacions, cobreixen entre un 75% i un 95% del cost de l’estudi, i oscil·len entre els 1.300 i 2.900 € en funció de la dimensió del municipi sol·licitant.

Les sol·licituds s’han de presentar a través de la plataforma EACAT, han de ser aprovades per l’alcalde/essa president/a de l’ajuntament i  formalitzades pel/per la secretari/ària o secretari/ària interventor/a.

Trobareu més informació sobre aquesta subvenció a l’ORDRE GRI/239/2011, de 22 de setembre, disponible en la següent adreça web (http://www.gencat.cat/diari/5974/11259066.htm)

El termini per a demanar la sol·licitud finalitza el 14 d’octubre.

Pla estratègic de l’Ass. El Jardinet dels Gats

El projecte cercava consolidar els equips de treball, trobar aquelles habilitats dels diferents voluntaris, poder potenciar allò que se’ls dona millor a uns i altres i d’aquesta manera millorar el rendiment, l’organització i la feina de l’entitat.

Es treballa per tal de poder crear equips de treball sòlids, implicar al voluntariat actiu en tasques de responsabilitat, i poder crear una xarxa interna que pugui treballar en equip i a la vegada de manera independent.

Aquest projecte havia de permetre organitzar als membres de l’entitat i sobretot comptar en tot moment amb les opinions de l’equip. En base a aquestes es pretén elaborar el Pla de Gestió i òbviament la creació del Pla estratègic de l’entitat, que ha de ser el llibre mestre per a tenir clar “d’ on venim, qui som, quins son els nostres objectius, els nostres valors, què fem, on anem i amb què comptem”.

Es va agafar un grup mostra del voluntariat: algú que s’encarrega dels rescats, algú que s’encarrega de les adopcions, de gestions diverses, de comunicació, voluntaris més antics i més nous…

També hi ha un moment del procés que s’implica a tot l’equip de voluntariat: l’enquesta que ha de permetre definir i dibuixar les habilitats de cadascú i allò que podem potenciar. Aquest procés es més llarg i laboriós però es una peça clau per la detecció.

El projecte s’ha desenvolupat en diferents fases, sessions i reunions:

La primera sessió va servir per introduir el projecte, exposar les diferents idees, percepcions, possibilitats i presentar a l’equip de Xarxa Consultors a l’entitat. Es va presentar una imatge de El Jardinet dels Gats, amb explicacions de les tasques que es realitzen, i es varen concretar les tasques per trobar la missió del Jardinet.

Al final de la sessió es van recollir els diferents conceptes, es van introduir els conceptes claus per a l’elaboració de l’anàlisi estratègic, i es va acordar que tots els membres del jardinet reflexionarien sobre el mateix per trovar els factors interns i externs.

A partir d’aquest treball, la consultora va preparar un document marc unificant l’anàlisi estratègic per tal de treballar-lo conjuntament amb totes les persones dels diferents equips de treball durant la segona sessió i poder fer un diagnòstic del Jardinet.

Es va a tornar a repartir feina per fer de forma individual per que tots els membres del Jardinet reflexionessin sobre el Diagnòstic de la organització i plantegessin objectius per a treballar en el en els propers anys.

A la tercera sessió es varen treballar conjuntament aquests objectius i es va dissenyar un pla d’acció per als pròxims anys, llistat objectius, prioritzant-los i definint indicadors de seguiment dels mateixos.

Al mateix temps es va dissenyar el qüestionari per recollir la opinió de tot l’equip de voluntaris del Jardinet.

Aquesta enquesta es va passar a tots els voluntaris, i els resultats de la mateixa s’han inclòs en la llista de propostes d’accions a dur a terme per tal d’assolir els objectius del Pla Estratègic.

A partir d’aquest moment es constituirà un grup de treball per a definir i consensuar les accions a emprendre per a cadascun dels Objectius estratègics definits.

Aquests grups de treball estaran integrats per tots els membres del Jardinet dels Gats que ho vulguin (tant membres del grup de gestió com voluntaris).

Cadascun d’aquets grups haurà de consensuar les accions a emprendre en el seu àmbit, i definit el pla d’acció i indicadors de seguiment. Aquests grups també planificaran i es responsabilitzaran de dur a terme el seguiment i preparar un petit informe per tal de valorar els resultats assolits al final del període.

Recursos per a l’associacionisme

Xarxa Consultors ha participat de forma activa en la campanya ORGULL LAIC, dissenyada per donar resposta als reptes de les associacions de tota Catalunya pertanyents al Moviment Laic i Progressista.

Fruit d’aquesta campanya, s’ha elaborat un Manual, presentat el febrer d’aquest mateix any. Aquest és una eina que pretén ajudar a assolir els objectius i les necessitats de les associacions en tres àmbits d’interès: el reconeixement social de l’activitat associativa, gaudir de locals associatius dignes i aconseguir un finançament sostenible, ètic i responsable.

El Manual s’ha dissenyat i elaborat amb la participació de moltes entitats de segon nivell de referència de l’associacionisme democràtic, laic i progressista. Per garantir el procés s’ha constituït un Comité de Campanya en què han estat representades les federacions del Moviment Laic i Progressista, de forma que fossin aquestes les que construïssin, conjuntament, el Manual.

Els objectius que s’han assolit amb la campanya Orgull Laic, i en conseqüència, del Manual, són els següents:

  • Sentir-se orgullosos d’estar associats i rebre el corresponent reconeixement per part de la societat sobre el paper que juguen les associacions en l’àmbit social, cultural i educatiu, amb una tasca compromesa i altruista.
  • Dotar les persones associades d’eines per tal que es puguin donar a conèixer, sent capaces d’explicar el que són i el que fan.
  • Promoure el sentiment de pertinença a l’associacionisme, per tal que totes les persones membres se sentin identificades amb l’organització.
  • Identificar i definir les necessitats i els reptes de les entitats de base per a garantir el seu funcionament i creixement sostenible a mig i llarg termini.
  • Reforçar el vincle de les entitats de base amb les institucions locals, fent conèixer el seu projecte, les seves iniciatives i el seu impacte al municipi o comarca.

El Manual ha estat dissenyat i estructurat en base a tres grans eixos que suposen les línies estratègiques que l’associacionisme hauria d’abordar per a la seva consolidació. Per a cada eix es proposa l’elaboració d’un pla estratègic per a cadascuna d’aquestes àrees d’actuació, de forma que cada associació pot identificar i construir els seus principals objectius per créixer.

Les entitats han reconegut tres objectius bàsics o genèrics que desenvolupen cada eix i que poden servir com a guia per a cadascuna de les associacions:

EIX 1: RECONEIXEMENT SOCIAL

Objectiu 1: Reivindicar els valors de l’associacionisme

Objectiu 2: Donar a conèixer el que fa l’associació

Objectiu 3: Buscar complicitats, no estem sols

EIX 2: LOCALS I ESPAIS ASSOCIATIUS

Objectiu 1: Millorar les condicions dels espais existents

Objectiu 2: Mantenir i aconseguir nous espais associatius

Objectiu 3: Consolidar i aconseguir espais d’ús extraordinari

EIX 3: FINANÇAMENT

Objectiu 1: On buscar finançament

Objectiu 2: Com buscar finançament

Objectiu 3: Ser responsable i ètic

Dins de cada objectiu es troben diferents recursos per a les associacions, en forma d’idees i d’experiències d’èxit per a desenvolupar-lo.

El Manual ha estat elaborat per l’equip de Xarxa Consultors, tot i que l’autoria final s’ha d’imputar a les associacions pertanyents a un projecte comú, democràtic, laic i progressista. Són elles les que han marcat les línies a seguir i han aportat gran part de les idees i experiències d’èxit.

Si voleu més informació, podeu adreçar-vos al Moviment Laic i Progressista o bé al web de la campanya Orgull Laic.

Procès participatiu a l’Alt Empordà

Des de fa tres estem treballant pel Consorci de Benestar Social de l’Alt Empordà, ajudant-los a millorar la detecció de necessitats socials en el territori.

El punt de partida va ser el procés de planificació estratègica, durant el qual varem donar suport per definir els objectius estratègics que havien de guiar l’actuació del futur Consorci a curt i mig termini.  En aquest Pla, es varen proposar una sèrie d’objectius estratègics, entre els quals es trobaven l’adaptació de la cartera de serveis a les necessitats del territori, la promoció de la participació ciutadana en la millora dels serveis socials i la difusió de la cartera de serveis del Consorci entre la ciutadania.

Per a donar resposta a aquest objectius, durant el 2010 varem endagar un procés participatiu per a la detecció de les necessitats socials amb l’objectiu de crear eines de suport per a la planificació pública en l’àmbit del Benestar Social a traves de la participació ciutadana. Durant aquest procés es varen realitzar diferents accions amb professionals del Consorci, persones usuàries dels serveis socials, ciutadania en general i entitats del tercer sector, implicant-los de manera activa en la detecció de necessitats. La informació resultant d’aquest procès es pot consultar aqui.

Per tal de donar continuïtat al procés de detecció de necessitats es va creure necessari crear un canal permanent de comunicació amb les entitats del territori. Durant el 2011 estem acompanyant al Consorci amb la creació de la Taula de Benestar Social i de l’Observatori de necessitats socials de l’Alt Empordà. Dos eines que han de permetre al Consorci fer un pas més que permeti incorporar processos de participació ciutadana en el seguiment de les necessitats socials i en la planificació de les polítiques públiques per a donar resposta a aquestes necessitats. En el Blog de la Taula de Benestar Social  podeu consultar tota la informació sobre l’activitat d’aquesta taula.

Què vol dir treballar en xarxa?

Fa poc em varen convidar al Congrés Català de Joves Sociòlegs i em varen demanar que expliqués la meva experiència en l’àmbit de la recerca privada, aplicada i la consultoria.

Vaig parlar del model de treball de Xarxa Consultors, i va generar molt interès i  preguntes per part dels assistents al congrès, en la seva majoria joves univeristaris preocupats pel seu futur laboral i les possibilitats d’inserir-se en un mercat de treball fràgil i amb escasses oportunitats per a la professió.

Arrel d’aquesta conferència, vaig escriure un petit article per a la revista Àmbits, del Col.legi de Llicenciats en Ciències Polítiques i Sociologia, en la que s’explica amb detall el model de treball de Xarxa Consultors.

L’article es publicarà el mes de setembre. Si us interessa, podeu consultar-lo aqui.

Treballant per processos als serveis socials

Les persones que treballen als serveis socials, pel seu perfil professional, solen prioritzar el treball tècnic per sobre del treball de gestió. L’atenció a la persona és el seu principal centre d’interès. Però una bona gestió és un element fonamental per a garantir la qualitat del servei. I si aquesta afirmació val per qualsevol moment, en una conjuntura econòmica com l’actual encara és més crític: una bona gestió és cabdal per a poder garantir la resposta a les necessitats socials amb els recursos actualment disponibles.

El Consell Comarcal de la Segarra, conscient d’aquesta necessitat, es va proposar treballar per la millora de la seva gestió interna. Amb aquest objectiu va engegar un projecte de millora dels processos i la qualitat del servei. Per fer front a aquest repte varen demanar suport a Xarxa Consultors, i hem estat treballant conjuntament al llarg de tot aquest procés. El projecte ha estat molt interessant, tant per l’equip de Serveis Socials com per als consultors que hi hem participat.

El projecte s’ha centrat en definir els processos de treball de l’àrea de Serveis Socials. S’han representat gràficament els processos, s’ha definit el seu objectiu i participants, s’han identificat els documents associats a cada procés, s’han descrit les activitats clau per dur a terme el procés i, finalment, s’han definit indicadors que permeten fer el seguiment de les accions realitzades i els resultats obtinguts en el marc del procés.

El resultat ha estat un procés molt enriquidor per a tothom: ha ajudat a enfortir l’esperit d’equip, ha servit per posar en comú documents i compartir la manera de treballar, ha permès introduir el concepte de millora continua i ha ajudat a definir indicadors de seguiment de l’activitat del servei.

Veure article complert